Rola zarządu w spółce z o.o.

Rolę zarządu w spółce z o.o. określają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych. Zgodnie z definicją zarząd to jednostka organizacyjna kierująca działalnością innych podporządkowanych jej organizacji lub jednostek organizacyjnych.

Zespół ludzi uprawnionych do kierowania działalnością jednostki organizacyjnej lub jednostek organizacyjnych. Zgodnie z przepisami KSH zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. W skład zarządu wchodzi jeden albo większa liczba członków. Do zarządu mogą być powołane osoby spośród wspólników lub spoza ich grona. Członek zarządu jest powoływany i odwoływany uchwałą wspólników, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Uchwała wspólników lub umowa spółki może określać wymagania jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko członka zarządu. Uchwałą wspólników lub umową spółki można określać, że członek zarządu jest powoływany przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku, takim uchwała wspólników lub umowa spółki może także określać szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu.

Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Członek zarządu może być powołany na okres dłuższy niż rok. W takim przypadku mandat członka zarządu wygasa z dniem odbycia zgromadzenia wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki przewiduje, że członków zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji, mandat członka zarządu powołanego przed upływem danej kadencji zarządu wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych członków zarządu, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Przyczyną wygaśnięcia mandatu członka zarządu może być śmierć, rezygnacja albo odwołanie ze składu zarządu. Do złożenia rezygnacji przez członka zarządu stosuje się odpowiednio przepisy o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie. Uchwałą wspólników można w każdym czasie odwołać członka zarządu. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji członka zarządu. W umowie spółki mogą być zawarte inne postanowienia, w szczególności ograniczać prawo odwołania członka zarządu do ważnych powodów. Członek zarządu, który został odwołany jest uprawniony i obowiązany do złożenia wyjaśnień wtoku przygotowania sprawozdania zarządu z działalności spółki i sprawozdania finansowego, obejmujących okres pełnienia przez niego funkcji członka zarządu, oraz do udziału w zgromadzeniu wspólników zatwierdzającym sprawozdania sprawozdanie finansowe, chyba że akt odwołania stanowi inaczej. Uchwałą wspólników można ustalać zasady wynagradzania członków zarządu. Wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy określa organ albo osoba powołana uchwałą zgromadzenia wspólników do zawarcia umowy z członkiem zarządu. Prawo członka zarządu do prowadzenia spraw spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki. Prawa członka zarządu do reprezentowania spółki nie można ograniczyć ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich. W przypadku, gdy zarząd jest wieloosobowy, sposób reprezentowania określa umowa spółki. Jeśli umowa spółki nie zawiera żadnych postanowień w tym przedmiocie, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Oświadczenia składane spółce oraz doręczenia pism spółce mogą być dokonywane wobec jednego członka zarządu lub prokurenta Pisma i zamówienia handlowe składane przez spółkę w formie papierowej i elektronicznej, w tym informacje na stronach internetowych spółki, powinny zawierać po pierwsze firmę spółki, jej siedzibę i adres, po drugie oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, po trzecie numer identyfikacji podatkowej, w skrócie NIP, po czwarte wysokość kapitału zakładowego, a dla spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy, do czasu pokrycia kapitału zakładowego, także informację, że wymagane wkłady na kapitał zakładowy nie zostały wniesione.

Tak pokrótce przedstawia się rola zarządu w spółce z o.o. Nie są to oczywiście wszystkie przepisy KSH odnoszące się do zarządu spółki z o.o.

Autor: 
Jakub Kulas
Źródło: 

KSH, wikipedia

Dodaj komentarz

CAPTCHA
Przepisz kod z obrazka.
7 + 0 =
Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.